fbpx

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego oraz dystrybutorem sprzedawanego Towaru, jest P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, numer ewidencji gospodarczej: 4013 wydany przez Burmistrza Śremu, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem, NIP 785-124-78-85, zwana dalej Sprzedawcą

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Śrem (63-100) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9.

§1 [Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., nr 1145 z późn. zm.);
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 4. Sklep (sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kruksdifferent.com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar- produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., nr 134 z późn. zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., nr 123 z późn. zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kruksdifferent.com, prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 3. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 4. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 5. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 6. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 8. a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
 9. b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 10. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.
 11. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwości składania zamówień.
 12. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 14. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

§3 [Zasady korzystania ze sklepu internetowego]

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja lub dokonanie zakupów/zamówienia bez rejestracji przy podaniu danych niezbędnych dla realizacji umowy.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Sklepu.
 4. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 5. a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 6. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
 7. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub zakupów i zamówień bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 11. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 12. b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;
 13. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 14. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 15. e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. W przypadku, gdy przez okres co najmniej sześciu miesięcy Klient nie dokona żadnych zakupów za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zarejestrowanego konta.

§4 [Procedura zawarcia Umowy sprzedaży]

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://kruksdifferent.com, dokonać wyboru odpowiedniego gotowego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Sprzedawca oświadcza, że zdjęcia produktów, oferowanych w Sklepie, mogą różnić się od dostarczonego Towaru, z uwagi na fakt, iż Sprzedawca jest producentem oferowanych towarów, a wszystkie oferowane produkty wykonywane są każdokrotnie na zamówienie i zgodnie z wytycznymi Klienta. W ofercie Sprzedawcy nie są prezentowane żadne gotowe produkty, a jedynie ich projekty do wykonania na zamówienie Klienta.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zapytania ofertowego na Towar wytworzony według wskazówek Klienta na podstawie podanych przez niego informacji, z zastrzeżeniem, że realizacja takiego zamówienia poprzedzona będzie akceptacją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia, bez wskazywania przyczyn, na co Klient wyraża swoją nieodwołalną zgodę.
 4. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Akceptuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 8. a) przedmiotu zamówienia;
 9. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 10. c) wybranej metody płatności;
 11. d) wybranego sposobu dostawy;
 12. e) przewidywanego czasu dostawy.
 13. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Akceptuję”.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§5 [Dostawa]

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką pocztową/kurierską.
 4. Termin realizacji dostawy (wysyłki) wynosi do 10 dni, licząc od dnia zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku, gdy środki te nie zostaną zaksięgowane w terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji dostawy, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mail. W opisanym przypadku Klient ma możliwość modyfikacji lub anulowania Zamówienia. Jeśli Klient podejmie decyzję o anulowaniu Zamówienia, a tym samym odstąpi od umowy, wpłacona kwota za niedostarczony Towar zostanie zwrócona na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w jej nominalnej wartości. Zwrot należności nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia przesłania do Klienta wiadomości w przedmiocie niemożności realizacji Zamówienia.
 6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
 7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
 8. Klient nie ma możliwości odbioru zamówionego Towaru osobiście.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

§6 [Ceny i metody płatności]

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ich składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne, jeżeli występują.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 3. a) przelewem na numer konta bankowego: PKO BP 47102041600000210200449900 Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
 4. b) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Przelewy24 (PayPro SA). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez sieć Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 6. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§7 [Uprawnienie do odstąpienia od umowy]

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Odstąpienie od umowy klienta wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 63-100 Śrem lub drogą e-mail na adres biuro@kruksdifferent.com.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę oraz nieużywany). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.
 5. Termin 14-dniowy uważa się za zachowany, jeśli wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie towaru nastąpiło przed upływem 14 dni.
 6. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 63-100 Śrem.
 7. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i obejmuje także koszty dostarczenia towaru w najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 9. Odstąpienie od umowy przez Klienta, niebędącego konsumentem, może nastąpić tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Sprzedającego.
 10. Zwrot Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, po upływie ustawowych terminów, może nastąpić tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Sprzedającego.

§8 [Reklamacje dotyczące towarów]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 63-100 Śrem lub elektronicznie na adres: biuro@kruksdifferent.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§9 [Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 63-100 Śrem lub elektronicznie na adres: biuro@kruksdifferent.com
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10 [Prawa autorskie]

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, wyglądu Sklepu i innych treści w nim umieszczonych, a także sprzedawanych Towarów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedawcy, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie internetowej https://kruksdifferent.com i będą wymagały każdorazowej akceptacji Klienta wyrażonej przed zawarciem umowy sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji

Umów się na spotkanie!

Jako jedyni w Polsce dysponujemy specjalistycznymi samochodami by dotrzeć tam gdzie są nasi klienci. Mobile tailor to : komfort , niezależność dostępność i wygoda.
Szczecin, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Poznań…

Stacjonarnie jesteśmy w Śremie ( 38 km od Poznania ). Na miejscu dysponujemy skanerem 3D, który w 1 s pobiera 52 wymiary Twojej sylwetki. Sprawdź!

T. 501 594 574

Wirtualny spacer

Umów się na bezpłatną, niezobowiązującą przymiarkę

Zadzwoń do nas+48 501 594 574