fbpx

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.kruksdifferent.com (www.shop.kruksdifferent.com) oraz korzystania z Serwisu internetowego/Strony internetowej pod tym samym adresem.
 2. Właścicielem i jednocześnie Sprzedawcą prowadzącym w/w Sklep Internetowy oraz Operatorem Serwisu jest P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, numer ewidencji gospodarczej: 4013 wydany przez Burmistrza Śremu, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem, NIP 785-124-78-85. tel. 501-594-574, e-mail: kruksdifferent@kruksdifferent.com Adres ten jest jedynym adresem korespondencyjnym.
 3. Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Towary oferowane w sklepie internetowym są towarami nowymi i mogą być objęte gwarancją producenta, zgodnie z ich opisem. Sprzedający nie udziela na nie odrębnej gwarancji.
 5. Regulamin został udostępniony zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, tj. dokument obejmujący zasady wykorzystywania informacji przekazywanych przez Użytkowników oraz od nich pozyskiwanych, udostępniony wraz z niniejszym regulaminem.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy/Sprzedjącym/Operatorze/Właścicielu/Administratorze – rozumie się przez to Krzysztofa Ławniczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem, NIP 785-124-78-85, REGON: 630683942, numer ewidencji gospodarczej: 4013 wydany przez Burmistrza Śremu,
 2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta bądź Przedsiębiorcę,
 3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (Transakcji) z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i inną jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nie jest konsumentem.
 5. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kruksdifferent.com (www.shop.kruksdifferent.com) w ramach Serwisu internetowego dotyczącego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, pod tym samym adresem internetowym,
 6. Serwisie/Stronie internetowej – rozumie się przez to serwis internetowy (stronę internetową), prowadzoną pod adresem internetowym www.kruksdifferent.com, w ramach której, prowadzony jest również Sklep,
 7. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę Klientom do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie,
 8. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie, należycie wypełnione w zakresie danych zamawianych Towarów oraz danych Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 9. Transakcja – rozumie się przez to zakup Towaru ze Sklepu, dokonany przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie złożonego Zamówienia potwierdzonego przez Sprzedającego (zawarcie umowy),
 10. Płatność – rozumie się przez to świadczenie pieniężne Klienta związane i wynikające z Transkacji,
 11. Użytkowniku – rozumie się przez to Klienta oraz każdą inną osobę (i podmiot) korzystającą ze Sklepu lub Serwisu, odwiedzającą powołane wyżej adresy internetowe i zapoznającą się z ich treścią bądź nawiązującą kontakt z Właścicielem Sklepu (Operatorem Serwisu) w jakikolwiek sposób.
 12. PayU – rozumie się przez to Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

III. WYMOGI TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU I SERWISU

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i Serwisu na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.
 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Sklepu czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Sklep i jego Właściciela.
 5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Sklepem w sposób zaszyfrowany.
 6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych w Sklepie i Serwisie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony informacji przekazywanych Sklepowi i jego Właścicielowi przez Klienta określa Polityka Prywatności.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU PRZEZ KLIENTA

 1. Poprzez Stronę Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.
 2. Przekazując swoje dane związane z Zamówieniem, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może podawać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:
  • treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • treści zawierających informacje nieprawdziwe,
  • treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
  • treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony,
  • treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedający może zablokować Klientowi dostęp do Sklepu i Serwisu, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedający może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient dokonuje Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Zamówiony w ramach Transakcji Towar dostarczany jest na terytorium Polski.
 3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 4. Sklep Internetowy jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu
 5. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Sprzedającego we wszelkich formach sprzedaży.
 6. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT).
 7. Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.
 8. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email.
 9. Samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy (Transakcji). Stanowi jedynie ofertę Klienta zawarcia umowy na określonych warunkach i wymaga jego potwierdzenia przez Sprzedawcę (zawarcia umowy). Dopiero po tym fakcie Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na zasadach opisanych w punkcie VII.
 10. W braku potwierdzenia Zamówienia w ciągu 36 godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email kruksdifferent@kruksdifferent.com lub pod nr telefonu 501-594574 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.
 12. Sprzedający informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 13. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu ich wyjaśnienia.
 14. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klienr ma prawo odstąpić od Zamówienia lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze Sprzedającym pod adresem email kruksdifferent@kruksdifferent.com, w dniach i godzinach wskazanych w ust. 11.
 15. W przypadku dokonanych przez Klienta Zamówień Specjalnych – indywidualnych, dotyczących Towarów przygotowanych na miarę wskazaną przez Klienta bądź modyfikowanych zgodnie z indywidualnym Zamówieniem, termin dostarczenia Towaru oraz Cena będą przez Sprzedawcę z Klientem ustalane indywidualnie.
 16. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o praweidywanym terminie wykonania Transakcji (nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu internetowego lub odstąpić od Zamówienia na zasadach określonych w ust. 13.
 17. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przy wykorzystaniu danych kontaktowych oraz w dniach i godzinach wskazanych powyżej.
 18. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 19. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.
 20. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez firmę kurierską bądź pocztową na adres wskazany w Zamówieniu.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu i Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Zamówienie wymaga następnie potwierdenia ze strony Sprzedawcy. Postanowienia poniższe należy i interpretować zgodnie i łącznie z niniejszym.
 2. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
 3. W przypadku dokonanych przez Klienta Zamówień Specjalnych – indywidualnych, dotyczących Towarów przygotowywanych na miarę wskazaną przez Klienta bądź modyfikowanych zgodnie z indywidualnym Zamówieniem, termin dostarczenia Towaru oraz Cena będą przez Sprzedawcę z Klientem ustalane indywidualnie.
 4. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów doręczenia.
 5. Koszty doręczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie bądź cenami dostawy podanymi przy poszczególnych produktach. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.Cennik przesyłek według cennika Poczty Polskiej (PACZKA48):
  Waga przesyłki do 5kg ponad 5kg do 10kg ponad 10kg do 20kg ponad 20kg do 30kg
  przesyłka przedpłacona 14zł 19zł 24zł 29zł
  przesyłka pobraniowa 17,55zł 22,55zł 27,55zł 32,55zł

   

 6. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru kurierowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 7. W razie niedostępności towaru (niemożności tym samym dodania go do koszyka w Serwisie i niemożności złożenia nań Zamówienia) ceny dotyczące towaru i dostawy mogą być niewidoczne. Klient może złożyć w takiej sytuacji indywidualne zapytanie o towar, jego cenę i przewidywaną dostępność.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
  • płatność kartą (Visa, MasterCard, Visa Electron, MasterCardElectronic, Maestro) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.
  • płatność on-line za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.
  • przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedającego, jak poniżej
   P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem, numer rachunku: PKO BP, Oddział 1 w Śremie, IBAN: 47102041600000210200449900
  • płatność za pobraniem, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru za pokwitowaniem.,
 2. Po dokonaniu Zamówienia Towaru Klient powinien dokonać Płatności w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedającego (dokonania Transakcji). W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do powyższego terminu, Spółka, wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
 3. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty wskazany w Zamówieniu.
 4. W tytule dokonywanej Płatności należy podać: imię i nazwisko oraz nr Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.
 5. Płatność uznaje się za dokonaną:
  • po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);
  • po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);
  • z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty kurierowi w przypadku płatności za pobraniem,
 6. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.
  1. płatności kartą (ust. 1 pkt 1)
   1. Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności.
   2. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.
  2. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)
   W przypadku dokonywania płatności on-line Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego Banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten Bank.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Klienta, który założył konto w Sklepie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji..
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na stronie internetowej Sklepu w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem, względnie na adres email kruksdifferent@kruksdifferent.com, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.
 5. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).
 7. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl”, która administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl”, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się w razie wyboru tej formy płatności.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności.

IX. REKLAMACJE

 1. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić w sposób zalecany przez Sprzedawcę: dorgą elektroniczną na adres e-mail: kruksdifferent@kruksdifferent.com z następczym odesłaniem tradycyjną drogą pocztową kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (załącznyk do Regulaminu) na adres:

  P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem (z dopiskiem: „REKLAMACJA”)

 4. Wysyłka realizowana jest na koszt Sprzedawcy po uprzednim zgłoszeniu elektronycznym reklamacji i otrzymaniu instrukcji Sprzedawcy co do wysyłki towaru.
 5. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 6. Nieznaczne różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedający sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X w zakreślonym tam terminie, niż z drogi reklamacyjnej.
 7. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją kopii dowodu Transakcji.
 8. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Sprzedającemu w stanie kompletnym i czystym.
 9. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową (wady fizyczne) bądź wad prawnych. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Sprzedającego niezgodności:
  • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  • uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  • uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony z wykorzystaniem przekazanych danych kontaktowych. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań i reklamacji Klienta, oznacza to, iż uznał on żądania Klienta za uzasadnione. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

X. ZWROTY i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Zaleca się jego wysłanie za potwierdzeniem nadania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

  P.W. MAGMA, Krzysztof Ławniczak, ul. Kopernika 12, 63-100 Śrem (z dopiskiem: „ZWROT”)

 3. Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (niebędących konsumentami).
 4. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu Towarem) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki opisany w ust. 1 powyżej. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w ust. 1.
 6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 7. Zamówienia Specjalne, szyte na wymiar podany przez Klienta bądź specjalnie modyfikowane wg. wskazówek Klienta, nie podlegają zwrotowi w tym trybie jako objęte wyłączeniem ustawowym i stanowiące świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego amówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą, a także związane z wykonaniem usługi na rzecz Klienta.
 8. Odstąpienie od umowy na niniejszych zasadach (punkt X) nie jest możliwe, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. W tym samym trybie (bądź drogą elektroniczną) – niezależnie od innych uprawnień Klienta objętych niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności – Klient może odstąpić od umowy dotyczącej założenia konta w Serwisie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedającym z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 2. Umowy zawierane między Klientami a Sprzedawcą mają charakter terminowy i trwają przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy (miejsce odbioru).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Zasady i warunki Transakcji Sprzedającego z przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem wyłączeń dotyczących przedsiębiorców przewidzianych w niniejszym Regulaminie, podlegają wcześniejszym, indywidualnym ustaleniom. Klient działający jako przedsiębiorca powinien zgłosić Sprzedającemu tę okoliczność przed przystąpieniem do złożenia Zamówienia celem ustalenia warunków jego realizacji.
 5. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Sprzedającego w drodze złożonego na stronie internetowej Sklepu oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Sklepu posiadających własne konto w Sklepie, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu) zostanie określony przez Sprzedającego jednakże nie będzie krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Klient może nie wyrazić zgody na akceptację zmian Regulaminu. Będzie to równoznaczne z rezygnacją (usunięciem) z konta i korzystania z Serwisu.
 7. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z Serwisu bądź Sklepu, także w związku z dokonywanymi Transakcjami i Zamówieniami rozpatrywane będą przez Sądy powszechne – według powszechnie obowiązujących przepisów. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, wskazane są pod adresem strony internetowej: www.uokik.gov.pl, pod linkiem „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią wzory oświadczeń o odstąpieniu przez konsumenta od umowy oraz o złożeniu reklamacji – udostępnione poniżej regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

XII. PLIKI DO POBRANIA
Formularz reklamacyjny sklepu internetowege KRUK’s Different – link.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – link.
Aby odczytać pliki PDF, musisz posiadać program Adobe Reader.

Umów się na spotkanie!

Jako jedyni w Polsce dysponujemy specjalistycznymi samochodami by dotrzeć tam gdzie są nasi klienci. Mobile tailor to : komfort , niezależność dostępność i wygoda.
Szczecin, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Poznań…

Stacjonarnie jesteśmy w Śremie ( 38 km od Poznania ). Na miejscu dysponujemy skanerem 3D, który w 1 s pobiera 52 wymiary Twojej sylwetki. Sprawdź!

T. 501 594 574

Wirtualny spacer